Meny
  :: Till början
  :: Om Subtron AB
  :: Uthyrning
  :: Tjänster
  :: Referenser
  :: Återvunnen reservkraft
  :: SU 400 & SU 500
  :: Kontakta oss
  :: Ekonomi
  :: Vägbeskrivning
  :: Hur mår din reservkraft?
  :: Biogas
  :: Kalkylator
  :: Press
:: Jobba hos oss
  Länkar
  - Karrteam
  - Leroy - Somer
  - Hedemora Diesel
  - Vädret


SU 400 & SU 500
Kraftfulla system för reservkraft från SUBTRON AB.
 

SU 400ZS och SU 500ZS

Systemen programmeras av våra tekniker och kundanpassas efter kundens krav. Därför passar dom även utmärkt för livstidsförläggning av gamla anläggningar, där det ofta fins stora anpassnings krav.

SU 400ZS har en kraftfullare Saia PLC och lämpar sig speciellt bra för avancerade system där flera aggregat skall samvärka och det är många ingående brytare och kontaktorer som skall styras.
Det finns även en enklare modell SU 400N. Den har inte pararalleldrifts funktioner utan växlar mellan nät och generator med ”blink”.


SU500ZS har en Siemens PLC och vi använder den i huvudsak för singel aggregat. Vi har även en modell SU500 2ZS som kan användas vid parallelldrift mellan 2 aggregat. SU 500 är ett billigare system, därför har vi valt att utnyttja det när det är singel aggregat och små parallell gående aggregat för att hålla priset nere.
Det finns även en enklare modell SU 500N. Den har inte pararalleldrifts funktioner utan växlar mellan nät och generator med ”blink”.


Aggregaten är alltid redundanta vid parallella aggregat, där varje aggregat automatisk kan styra samtliga ingående brytare mm. Det fungerar så sätt att om det blir fel i ett aggregat som är master så tar nästa automatik över masterfunktionen. Detta gör att så länge något aggregat är i drift så fungerar all styrning i systemet.
Något överordnat styrsystem behövs alltså inte.

Systemet är uppbyggt så att det vid parallelldrift av flera aggregat, kan alla dom ingående aggregaten vara både master och slav därvid styra ställverket, beroende på vad som krävs för tillfället. Med SU 400ZS kan vi koppla samman upp till 10 parallell gående aggregat och med SU 500ZS kan vi koppla samman två parallell gående aggregat. Lastfördelningen sker genom att PLC:n styr effekten och frekvensen. Provdrift kan ske avbrottsfritt mot prioriterad last, mot nätet eller mot bägge beroende på om lasten på prioriterade nätet är tillräcklig för motorns min belastning. Provdrifts förfarandet startas genom endast en knapptryckning på OP. Den kan också ske automatiskt på en förutbestämd dag i månaden utan någon åtgärd från någon operatör.
Ett automatiskt batteriprov utförs varannan vecka. Detta ger ett larm om det inte avlöper som det ska.
Automatiken har används och utvecklats under 6år, vi har i dag 11 anläggningar med SU400 system och 23 anläggningar med <SU500S och SU500ZS.Vi har hittills använt systemen på aggregat mellan 30KVA upp till 880KVA med 400V. Men det finns inget hinder att använda det på större aggregat och HV

SU400ZS och SU500ZS har i princip samma funktions sätt så samma funktions beskrivning kan utnyttjas Vilket underlättar för operatörer som har båda systemen.

Både SU400ZS och SU 500ZS Har ett manuellt redundant styrsystem som är helt oberoende av PLC:n. Med detta system så kan motorn och samtliga brytare och kontaktorer styras från kontrollskåpet med manuella vred. Dessa funktioner är föreglade mot varandra på sådant sätt att inga felaktiga inkopplingar kan ske. I detta driftläge övervakas driften manuellt.

Räddningstjänsten Falun 2x60KVA
   
Ålands centralsjukhus 750 KVA
   

 
Fortum Högdalens värmekraftverk 2x450KVA
( Exempel på drift mod)
Drifttyper (menyer)
(Nätbrytare NB = Nätkontaktor NK Generatorbrytare GB = Generator kontaktor GK)
(SU400 N och SU500N har ej parallell drift F3-F4 finns då inte tillgängliga)

F1 Avställd: Anläggningen startar inte vid nätstörning. Alarm avges inom 300s (inställbar tid).
NB kopplas till om nätet är tillgängligt.

F2 Auto: (Reservkraft) Anläggningen startar automatiskt efter 3 s (inställbar tid)
Förlopp: motorerna startar nätbrytaren (NB) kopplas från, När motorn nått sitt nominella varvtal så kopplas generator brytaren (GB) till med en fördröjning på 2 sek.
Under driften övervakas anläggningen av PLC, om något larm uppkommer så avges summa larm. Om något allvarligt fel uppstår så stoppas aggregatet automatiskt. (Om spänningen är stabil på nätet återinkopplas NB vid stoppat aggregat.)
När nätet återkommit och har varit stabilt i 180 s (inställbar tid) synkroniserar generatorn automatiskt mot nätet, frekvensen justeras automatiskt. Vid godkänd synkronisering kopplas NB till. När NB är tillslagna avlastas motorn GB kopplas ifrån när lasten understiger 2% och avslutningsvis avkyls motorn genom att köras obelastad i 180 s (inställbar tid) innan den stannar. Om en ny störning uppträder under nedtagningen återinkopplas generatorn.
När generatorn arbetar parallellt med nätet övervakas driften av ett internt ”språngskydd” som omedelbart kopplar från NB om någon nätstörning uppträder.
Vid en kort störning på nätet kopplas inte anläggningen över till reservkraft, utan NB kopplar från och efter 30 s återinkopplas den. Den tidigare verksamheten fortsätter sedan. Det går att låsa så att utlöst språngskydd ger ett kvitterbart larm. Detta sker under inställnings menyn, där språngskyddet kan väljas till auto eller manuell.

Vid aktivering av F3 F4 F5 håll knappen 3 sek efter att menyn aktiverats.

F3 Lastövertagande: (Planerad reservkraft) Motorn startar och varmkörs i 30s (inställbar tid). Efter varmkörningen synkroniseras generatorn mot nätet genom att frekvens justeras automatiskt. När generatorerna ligger synkront kopplas GB till, varpå effekten ökas till den för anläggningen normala (inställbar under inställningar). När denna är uppnådd kopplas NB ifrån. Den prioriterade lasten är nu övertagen av generatorerna utan ”blinkning”. Driften avbryts genom att välja F2 reservkraft. Om nätet är stabilt kopplas driften ifrån på samma sätt som vid reservkraftsdrift. Vid parallelldrift övervakar ”språngskyddet” driften på samma sätt som vid reservkraftsdrift. Vid nätstörning övergår driften automatiskt till reservkraftsdrift.

F4 Lastprov: Motorn startar och varmkörs i 30s (inställbar tid). Generatorn synkroniseras sedan mot nätet genom att frekvens justeras automatiskt. Önskad effekt knappas sedan in på OP. Om inte någon ny effekt matas in kommer provet att ske mot den effekt som lagts in vid senaste lastprovet. Effekten kan ändras under drift. Vid parallelldrift övervakar ”språngskyddet” driften så att NB kopplas från vid en nätstörning. Vid nätstörning övergår driften automatiskt till reservkraft om störningen varar längre än 3 s i annat fall återgår aggregatet till parallelldrift med nätet efter 30s. Driften avbryts genom att välja F2 reservkraft. Aggregatet lastas då av och GB kopplas från. Efter detta sker avkylning som vid reservkraft.
Lastprov kan användas som manuell toppkraft. Beakta motorns maximala last vid toppkraft. Max last kan inprogrammeras.
Som standard är anläggningen färdig för toppkraft detta aktiveras genom att sluta en kontakt som finns på plint.
Som option så kan automatisk toppkraft aktiveras. Detta styrs då av KW/h pulser från kraftmätningssystemet eller via en analog signal.

F5 Motorprov: Motorn startar och går utan belastning. Driften avbryts genom att välja F2 reservkraft.
Motorns frekvens kan här regleras genom att använda öka och minska knapparna som finns markerade en bit ner i menyn. (Obs denna inställning är temporär, motorn startas alltid med startvarv. Oavsett vad som justeras) Vid nätstörning övergår driften automatiskt till reservkraft.

Fullskaleprov utan störning på prioriterat nät.
Tryck på F6 i huvudmenyn
Håll F6 Fullskalleprov intryckt i 3 sek. håll knappen tills F3 Planerad reservkraft börjar blinka.

Månadsprov: (Utan störning på det prioriterade nätet)
1) Kontrollera smörjoljenivån.
2) Gör en okulär översyn. Kontrollera eventuella läckage.
3) Gör ett prov utan blink genom att trycka F6 i huvud menyn Fullskaleprov. (Håll knappen i 3 sek)
4) Om ingen mer åtgärd görs så kopplar aggregatet automatiskt från efter avslutad prov tid.

Provet sker automatiskt enligt följande:
1) Maskinen startar.
2) En varmkörningsperiod på 30 sek utförs.
3) Generatorn fasar in mot nätet.
4) Lasten ökar till normal last.
5) NB kopplas från
6) Driften övergår till reservkraftsdrift Prov indikeras med grön indikering provdrift.
7) Nätspänningen på OP kan avläsas till under 340V vilket gör att driften fortsätter provtiden ut. (45 min.)
8) När provtiden löpt ut återgår spänningen till att visa normal nätspänning.
9) Aggregatet kopplas ner som efter en normal nätstörning.
Om en störning på nätet föreligger när provet skall avsluta så fortsätter driften tills att nätet är stabilt.
Prov tiden justeras i provnings menyn F6 Fullskaleprov. (Normalt 45 min)
För att avbryta driften tryck F2 (I huvudmenyn)
Snabb stopp tryck F1 eller nödstopp.

Manuell drift:

Manuell drift väljs i huvudmenyn, genom att pekaren ställs i slutet på Manuell drift >. Bekräfta med Enter.

Manuell drift kan väljas i alla drift typer, när menyn manuell drift är aktiverad kan manuell och automat väljas genom att trycka på Enter när pekaren står på texten. I manuell drift kan motorn startas och stoppas genom att F2 används, Texten visar vad som kommer att hända när F2 aktiveras. Tryck på Start och motorn startar. Samma funktion gäller för GB och NB. För att koppla ifrån NB tryck på NB från. När den är ifrån skiftar texten och visar NB till. På mimikpanelen visas läget för GB och NB.

Tillkoppling av GB utförs på samma sätt dvs. texten för knappen växlat mellan GB Till resp. GB Från beroende på kontaktorns position.
När GB skall synkroniseras mot NB tänds ett blinkande S till höger om GB symbolen varpå synkroniserings instrument kopplas in. Denna funktion är inkopplad i 30 sek sedan måste GB Till återaktiveras. Samma sak gäller även NB.
Synkvarvtalet sker automatiskt, men när bägge brytarna ligger till i parallelldrift sker lastjusteringen med F6 för att minska lasten och F7 för att öka lasten. När en av brytarna är från återtar generatorn 50 HZ automatiskt.

Batteriprov: Batteriprov aktiveras från huvudmenyn genom att trycka på F8 Batteriprov. Vid aktivering kommer det upp en meny på operatörspanelen som beskriver händelseförloppet.
I 5 sekunder visas vilken tid som provet kommer att köras och aktuell batterispänning visas samtidigt. Efter 5 sekunder börjar startmotorn att rotera utan att motorn får bränsle. Under provet visas fortlöpande batteriets spänning. Om spänningen understiger det inställda gränsvärdet inom provtiden (spänningsnivå och provtid justeras i inställningsmenyn) avbryts provet och en text på displayen talar om hur länge provet pågick innan det avbröts på grund av underspänning. Även underspänningsgränsen visas. Vid nätstörning övergår driften automatiskt till reservkraft.
Det finns även ett automatiskt batteriprov. Detta väljs genom att gå in i inställningsmenyn. För att ställa in dag och tid ställ pekaren på > efter Batteriprov. Tryck SELEKT F2. Justera dag och tid. Ställ tiden på 1 minut ex 0700-0701, återgå sedan till inställningsmenyn genom att trycka på Exit två gånger.
För att välja prov intervall, fortsätt till nästa i inställnings menyn. Batteriprov v.int x. X är veckor mellan proven. 1 varje vecka, 2 varannan vecka osv.

Det här är ett exempel från en anläggning. Men vi kundanpassar så att kunden får dom funktioner som önskas. Vi står även till tjänst med utredning av lämplig drift meny, för anläggningen.

Vid fel på PLC så kan den köpas från oss färdig programmerad eller via någon annan leverantör.
Programvaran levereras på CD och på ett USB minne placerat i kontrollskåpet, den kan sedan laddas ner direkt på PLC.
SU500 har även en komplett E-prom som kan monteras direkt i PLC.

Den här beskrivningen är generell, andra funktioner kan programmeras efter kundens önskemål.

 

Subtron AB Vallby Björkhöjden 745 98 Enköping Telefon: +46 171 810 81 Epost: